Pozvánka na členskou schůzi 17.6.2022

V souladu se stanovami Bytového družstva Keřová 21,23,25, družstvo, Vás zvu na členskou schůzi družstva, která se bude konat dne 17.6. 2022 v 18.00 hod. v prostorách garážových stání domu Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

1. Zahájení schůze; prezence a seznámení s novými členy družstva.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

3. Analytické rozdělení hospodaření družstva za rok 2021 na dům Keřová 21 a dům Keřová 23, 25 – informace.

4. Schválení účetní roční závěrky za rok 2021.

5. Projednání návrhu na opravy a údržbu majetku družstva v roce 2022.

6. Informace o převodu do osobního vlastnictví – schválení dohodnutého postupu v řešení komplexního přechodu družstva na dvě společenství vlastníků.

7. Návrhy, diskuse a hlasování k bodům, které členská schůze zařadí do programu svým rozhodnutím v průběhu schůze.

8. Přijatá usnesení.

9. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

10. Ukončení schůze.

Podklad pro jednání:

Příloha 1_Roční účetní závěrka za rok 2021 (6 x soubor *.pdf), viz níže