Pozvánka na členskou schůzi 28.6.2021

V souladu se stanovami Bytového družstva Keová 21, 23, 25, družstvo a postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona . 258/2000 Sb. a podle 2 dle § 2 odst. 2 písm. e) . 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva ped dalším rozšíením onemocnní covid-19 zpsobeného novým koronavirem SARS-CoV, Vás zvu na lenskou schzi družstva, která se bude konat prezenním zpsobem dne 28.6. 2021 v 18,00 hod v garážích Keová 23-25, Žebtín.

Program schze:

 1. Zahájení schze; seznámení se s novými leny družstva.

 2. Volba pedsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 3. Informace k prbhu vývoje a stavu družstva, vetně informacím k pevodu do

  osobního vlastnictví.

 4. Analytické rozdlení hospodaení družstva za rok 2020 na dm Keová 21 a dm

  Keová 23, 25.

 5. Schválení úetní roní závrky za rok 2020.

 6. Projednání návrhu na opravy a údržbu majetku družstva v roce 2021.

 7. Návrhy, diskuse a hlasování k bodm, které lenská schze zaadí do programu

  svým rozhodnutím v prbhu schze.

 8. Pijatá usnesení.

 9. Nepijaté námitky len, kteí požádali o jejich zaprotokolování.

 10. Ukonení schze.

Podklad pro jednání:
P
íloha 1_Roní úetní závrka za rok 2020 (6 x soubor *.pdf)
Pílohy k podkladm pro jednání jsou zveejnny na webových stránkách družstva a pro leny bez pístupu na internet po dohodě k nahlédnutí u pedsedy bytového družstva.

Tags: