Pozvánka na členskou schůzi 10. 5. 2018 (uzávěrka v příloze)

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, konanou dne 10.5.2018 v 18.00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:

  1. Zahájení schůze
  2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. a) Schválení účetní roční závěrky za rok 2017
    b) Bezúplatný převod pozemku p.č.1461/194 na katastrálním území Brno - Žebětín do vlastnictví Statutárního města Brna nebo rozdělení na čtyři pozemky do vlastnictví přilehlých družstev. Jedná se o společné pozemky všech družstev mezi jednotlivými domy.
  4. Diskuse
  5. Přijatá usnesení
  6. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
  7. Ukončení schůze

Podklad pro jednání: roční účetní závěrka za rok 2017 je uložena u předsedy družstva a v příloze tohoto článku (heslo bylo rozesláno e-mailem), kde se s ní můžete seznámit.

Tags: 
Příloha: