Pozvánka na členskou schůzi 16. 5. 2017

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21 , 23, 25, družstvo, konanou dne 16. 5. 2017
v 18,00 hod v garážích Keřová 23-25, Žebětín.

Program schůze:
1. Zahájení schůze
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení účetní roční závěrky za rok 2016
4. Odsouhlasení převodu družstevních bytů a nebytových prostor(garážová stání) do osobního
vlastnictví(OV).Pro odsouhlasení je nutná 100% účast všech členů družstva jak bytů tak garážových
stání, v případě závažné nepřítornnosti nutno zajistit plnou moc na jednání čl. schůze s jasným pokynem
pro hlasování. Podmínkou převodu bytů do OV bude zaplacení bezúročné půjčky MMB(Keřová 21 -
cca 30.000,- Kč, Keřová 23,25- cca 25.00,- Kč), garážová stání budou bezúplatně převedena.
5. Diskuse
6. Přijatá usnesení
7. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
8. Ukončení schůze

Podklad pro jednání:
-roční účetní závěrka za rok 2016 je uložena u předsedy družstva a na www stránkách družstva, kde se s ní
můžete seznámit.

S pozdravem
Ing.Miroslav Janek
Předseda družstva

Tags: