Pozvánka na členskou schůzi 29. 4. 2015

Tímto Vás zvu na členskou schůzi Bytového družstva Keřová 21, 23, 25, družstvo, Keřová 25, 641 00 Brno konanou dne 29. 4. 2015 v 18.00 hod garážích Keřová 23-25, Brno-Žebětín.

Program členské schůze:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Schválení účetní roční závěrky za rok 2014

4. Schválení Provozního řádu garáží Keřová 23, 25 (viz příloha)

5. Diskuse

6. Přijatá usnesení

7. Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

8. Ukončení schůze

Podklad pro jednání:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se můžete seznámit u předsedy družstva na adrese Keřová 21,Brno.

Příloha:

návrh Provozního řádu garáží Keřová 23, 25 (viz příloha)

S pozdravem
Ing.Miroslav Janek
Předseda družstva

Tags: